Bilgiler alınıyor...

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Değerleme Sektöründeki Gelişmeler Hakkında – 04 Kasım 2018

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Değerleme Sektöründeki Gelişmeler

Bilindiği üzere, sermaye piyasası ve bankacılık alanına yönelik düzenlemeler ile birlikte yaklaşık 18 ayrı mevzuatta yer bulan değerleme sektörü; mesleki donanım ve yeterlilikleri ile hızla genişlemektedir. Çok dar bir kadro ile faaliyete başlayan meslektaşlarımızın sayısı artık binlerle ifade edilmekte, Üyelerimiz tarafından yıllık yaklaşık 1,5 milyon değerleme raporu üretilmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 76. maddesine dayanılarak kurulmuş olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), kamu tüzel kişiliğini haiz öz düzenleyici Meslek Birliğidir. TDUB’un, hali hazırda 7.473 gerçek kişi Üye Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve 135 tüzel kişi üye Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu olmak üzere 7.608 Üyesi bulunmaktadır.

Anayasal bir kuruluş olan TDUB, Kanun ile oluşturulan, gayrimenkul değerlemesi konusunda uzmanlaşmış ve çeşitli disiplinlerden geçmiş ilk ve tek meslek örgütüdür. TDUB, ülkemizde uygulanan değerleme standartlarını yayımlamakta, meslek kurallarını oluşturmakta, mesleki denetim ve disiplini sağlamakta, ülkemizi küresel anlamda meslek standartları ve uluslararası iş birlikleri oluşturarak temsil etmektedir. Değerleme sektörünü temsil eden TDUB’un en önemli görevlerinden bir tanesi de Üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasıdır.

İçerisinde bulunduğumuz dönemde gayrimenkul sektöründe ve özellikle iş hacmimizin ağırlıklı kısmını teşkil eden bankacılık ve diğer kredilendirme işlemlerinde önemli bir daralma yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden Üyelerimiz önemli ölçüde etkilenmişler ve çalışma imkânlarını kaybetmişlerdir. Üyelerimizin bu olumsuzluklara karşı gösterdikleri onurlu duruş ve yeni iş alanları yaratma noktasındaki gayretleri çok anlamlıdır. TDUB yönetimi olarak ekonomik ve sosyal sonuçları olan bu durumun giderilmesi noktasında bize verilen desteğin çok anlamlı olduğunun bilincindeyiz ve elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Planında, gayrimenkul ve inşaat sektörüne ağırlıklı olarak yer verilmiş ve “Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” konusu eylem planı olarak belirlenmiştir. Uzun süredir takibimizde olan ve her aşamasında müdahil olduğumuz “Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” konusu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" içerisinde yer verilerek 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

“Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” aynı zamanda Kalkınma Planı içerisinde de yer almakla birlikte, Yıllık Programda “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında, Gayrimenkul Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi konulu 386 numaralı Tedbir olarak da yerini almıştır. Yıllık Programda; kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamalarının etkinliği artırmak ve piyasanın daha sağlıklı işletilmesini sağlamak üzere objektif ölçütlere dayalı gayrimenkul değerleme sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

386 numaralı Tedbir kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği görevlendirilmiştir.

Yıllık Program ile yapılan düzenleme çerçevesince, bu kapsama giren değerleme hizmetleri Birliğimiz Üyesi Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanları tarafından yerine getirilecektir.

Bu yeni faaliyet alanı, sektörümüz ve Üyelerimiz için kalıcı ve nitelikli bir iş alanıdır. Bu yapının oluşmasına olanak sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. Mevzuatına tabi olduğumuz, vizyoner devlet aklı ile gayrimenkul değerleme faaliyetini meslek konuma getiren ve kurumsallaştıran, bu sonuca ulaşılmasına en büyük katkıyı yapan Sermaye Piyasası Kurulu’na ve değerli yöneticilerine ayrıca teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımıza tanınan bu imkân aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bağımsız, tarafsız ve mesleki özen gerektiren değerleme faaliyetleri ile ilgili, mesleki disiplinin sağlanması noktasında yeni düzenleme ve kurallar da beraberinde gelecektir.

Yıllık Program ile verilen görevler kapsamında kısa süre içerisinde gerekli düzenlemeler oluşturularak uygulamaya girecektir. Süreçler ile ilgili olarak Üyelerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu zor ve titiz çalışma gerektiren süreçte TDUB yönetimi ve diğer organları ile birlikte yürütülen çalışmalara her türlü katkı verilmekte olup mesleğimiz için yararlı ve kalıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi için verdiğimiz gayretin başarıya ulaşması en büyük dileğimizdir.

Şinasi BAYRAKTAR

TDUB Yönetim Kurulu Başkanı