Bilgiler alınıyor...

Tecrübe koşulunun sağlanması konusunda tevsik edici belgelerin temin edilmesi hakkında - 11.09.2019

Sayın Üyemiz;

“Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7 Tebliği)” hükümleri çerçevesinde, Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Seri:VIII, No:35 Tebliği) 3’üncü maddesinde belirlenen tecrübe yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Seri:VIII, No:35 Tebliği’nin 3’üncü maddesi uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahiplerinin üç yıl, Konut Değerleme Lisansı sahiplerinin bir yıl iş tecrübesine sahip olduklarını tevsik etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.08.2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kurul Haftalık Bülteni’nde yayımlanan 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı ile “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” (Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları) belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.07.2018 tarih 28/798 sayılı toplantısında aldığı Karar ile Birliğimiz; “Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Lisansı ile Konut Değerleme Lisansına sahip kişilerin iş tecrübelerinin tevsikine yönelik kontrolü yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir.

Birliğimiz üyesi Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, Tecrübe koşulunu sağlamak üzere Birliğimize müracaatlarında, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarından gerekli belgeleri almaları konusunda bazı zorluklar ile karşılaşabilmektedirler.

31.08.2019 tarihli 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (Tebliğ) madde 8 dördüncü fıkrası  “Kuruluş, talep edilmesi halinde, bünyesinde çalışmakta olan veya geçmişte çalışmış olan Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip kişinin uzmanlık tecrübe koşulunun sağlanmasına yönelik tevsik edici belgeleri, ilgili kişiye vermekle yükümlüdür” hükmünü içermektedir.

Değerleme Kuruluşlarının, Tebliğ kapsamında, tecrübe koşulunun sağlanmasına yönelik başvurular için istenen evrakların temini ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği