Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Başvuru Süreci Hakkında Duyuru – 01.02.2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve esasları 02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü (Statü) ile düzenlenmiştir.

Birliğimiz Statü’sünün “Yönetim kurulu” başlıklı 16’ıncı maddesinin birinci fıkrası (d) bendi, Birlik Yönetim Kurulunda yer alan iki asil ve iki yedek bağımsız yönetim kurulu üyesinin Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçileceği hususunu düzenlemiştir.

Birliğimiz Statü’sünün “Yönetim kurulu” başlıklı 16’ıncı maddesinin onuncu fıkrası (c) bendi uyarınca Aday Öneri Komitesi; Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Birlik Başkanı veya bunlar tarafından belirlenecek birer kişi olmak üzere 3 kişiden oluşacağını, aynı fıkra (ç) bendi ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olma niteliklerine sahip olanların Aday Öneri Komitesi’ne yazılı olarak başvuruda bulunacağı ve başvuru sürecine ilişkin esasların Birlik internet sayfasında ilan edileceği düzenlenmektedir.

2021 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulda Birlik yönetim organlarının belirleneceği seçimler gerçekleştirilecektir. Seçimlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olmak isteyenler, 01 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Aday Öneri Komitesi’ne sunulmak üzere Birliğimize yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunacaktır.

Belirtilen tarihten sonra Birliğe ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olmak isteyen kişilerin, Birliğimiz Statüsü 16’ncı maddesi onuncu fıkra (a) ve (b) bendi ile düzenlendiği üzere;

1- Birlik üyesi Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları nezdinde son 5 yılda fiili bir görev almamış olması ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları ile danışmanlık dâhil iş ve ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması,

2- Sermaye piyasaları alanında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları,

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adayların Birliğimize yapacakları adaylık başvurusunda aşağıda yer alan belgeleri sunmaları gerekmektedir:

a) Adaylık başvurusuna ilişkin dilekçe. (Ek_1)

b) Eğitim bilgileri, geçmiş iş tecrübesi ve sermaye piyasaları alanındaki mesleki tecrübe bilgilerine yer verilen detaylı özgeçmiş, (Görev alınılan kurumlardan alınacak hizmet belgeleri ve sgk hizmet dökümü ile birlikte sunulacaktır.)

c) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi,

ç) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi,

d) Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet sisteminden alınan, kişinin arşiv kayıtlarını da içeren adli sicil belgesi (son altı ay içinde alınmış olmalı),

e) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5cm x 6 cm ebatlarında bir adet vesikalık fotoğraf.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

EK 1 : Adaylık Başvuru Dilekçesi 

Saygılarımızla.

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ