Bilgiler alınıyor...

Disiplin Komitesi

Erdal ELÇİ
Başkan

Murat YILDIRIM
Üye

Özge YILDIRIM
Üye

 

 

 

 

Disiplin komitesi, Birlik üyelerine ilişkin şikayetleri değerlendirmek ve 28 inci madde çerçevesinde disiplin kovuşturmalarını yürütmek üzere yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyesi olmayan üyeler arasından genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Üç asıl ve üç yedek üyeden;

a) Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme uzmanı sıfatına haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,

b) Bir asıl bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,

c) Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından seçilir.

 

 Görev Süresi Başlangıçı: 21 Haziran 2019

 Görev Süresi Sonu: 21 Haziran 2021 

 

Disiplin Komitesi'nin ilk amacı ceza vermek değil sektörü disipline etmektir. Meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayacak fiil ve hareketlerde bulunan, müşterisine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan, değerleme mesleğinde düzeni ve dürüstlüğü bozan, piyasada haksız rekabete yol açan, faaliyetlere hile karıştıran, faaliyetlerin açık ve düzenli yürütülmesine engel olan ve ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden Birlik üyeleri hakkında fiilin nitelik ve önemine göre ceza uygulanır.

Disiplin Yönetmeliği

Disiplin Cezaları