Bilgiler alınıyor...

Disiplin Komitesi


Başkan

Harun Ümit Yaşar

 

Üye

Üye

Ayhan Özmutlu

Caner Henden  

 

Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme uzmanı sıfatına haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerine, Disiplin Yönetmeliği uyarınca öngörülen disiplin suçları ile ilgili disiplin soruşturmalarını yürütmek, karara bağlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak ile görevli Birlik organıdır. Disiplin Komitesi Üyeleri, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Üç asıl ve üç yedek üyeden;

  • Bir asıl bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından seçilir.

 

 Görev Süresi Başlangıcı:  

 Görev Süresi Sonu:  

 

Disiplin Komitesi'nin ilk amacı ceza vermek değil sektörü disipline etmektir. Meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayacak fiil ve hareketlerde bulunan, müşterisine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan, değerleme mesleğinde düzeni ve dürüstlüğü bozan, piyasada haksız rekabete yol açan, faaliyetlere hile karıştıran, faaliyetlerin açık ve düzenli yürütülmesine engel olan ve ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden Birlik üyeleri hakkında fiilin nitelik ve önemine göre ceza uygulanır.

Disiplin Yönetmeliği

Disiplin Cezaları